Start HISTORIA/PERSONALIA

 Działalność ROK obejmuje przede wszystkim:
    *edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę
    *gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i upowszechnianie dóbr kultury
    *tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
    *rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych
    *prowadzenie działalności impresaryjnej i wydawniczej, współpraca z mediami lokalnymi
      regionalnymi i ogólnopolskimi
    *promocję kultury lokalnej, współpraca w zakresie kultury z placówkami, organizacjami 
      stowarzyszeniami i twórcami indywidualnymi w mieście, w kraju i za granicą

Szczegółowy zakres merytorycznej działalności ROK określają poniższe formy pracy:
    *organizacja spektakli, koncertów, wystaw, imprez
    *kursy taneczne, plastycznie i inne
    *prowadzenie tematycznych grup i kół zainteresowań
    *prowadzenie amatorskich zespołów i grup artystycznych
    *prowadzenie galerii sztuki
    *organizacja zajęć dla dzieci w czasie ferii letnich i zimowych
    *zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców miasta
    *prowadzenie kina
    *prowadzenie działalności wydawniczej

Radzyński Ośrodek Kultury w Radzyniu Podlaskim
Rys historyczny 50 – ciu lat działalności

50 lat temu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim w dniu 29 stycznia 1962r podjęło Uchwałę Nr 7/62 „w sprawie utworzenia Powiatowego Domu Kultury Poradni Pracy Kulturalno – Oświatowej oraz Społecznego Ogniska Muzycznego w Radzyniu Podlaskim”.
Działając na podstawie artykułu 53 ust.4 ustawy z dnia 25 stycznia 1958r. „O radach narodowych”
(Dz. U. Nr 5, poz. 16) Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na wniosek Wydziału Kultury uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się  Powiatowy Dom Kultury Poradnię Pracy Kulturalno – Oświatowej oraz Społeczne Ognisk Muzyczne w Radzyniu Podlaskim.
§ 2
Społeczne Ognisk Muzyczne lokalizuje się w pomieszczeniach Zamku, natomiast  Powiatowy Dom Kultury Poradnię Pracy Kulturalno – Oświatowej lokalizuje się czasowo przy Prezydium  Powiatowej Rady Narodowej Wydział Kultury.
§ 3
Obsadę etatową dla  Powiatowego Domu Kultury Poradni Pracy Kulturalno – Oświatowej ustala się następująco: Kierownik Domu Kultury, 2-ch instruktorów oraz księgowego na ½ etatu.
§ 4
Wykonanie niniejszej uchwały zleca się Wydziałowi Kultury, a odpowiedzialnym za jej wykonanie Kierownika  Wydziału Kultury.
§ 5
Termin wykonania niniejszej uchwały ustala się na 3 dni po jej podjęciu.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1962 roku.
Uchwałę podpisali:
Przewodniczący PPRN  Mieczysław Popławski
Sekretarz PPRN  Czesław Czubiński

Takim oto aktem prawnym powołany został do życia protoplasta dzisiejszego ROK – u.

W latach 60 – tych XX w. obowiązywała pionowa struktura merytoryczna „instytucji kultury”:
Wojewódzki Dom Kultury
Powiatowe Domy Kultury
Gromadzkie Kluby lub świetlice
i pozioma podległa lokalnej władzy.
Uwarunkowania polityczne odzwierciedlały zapisy w Statucie gdzie w § 1 czytamy:
„Powiatowy Dom Kultury jest państwową placówką upowszechniania kultury i oświaty. Działalność PDK służy realizacji polityki kulturalnej Państwa, socjalistycznemu wychowaniu społeczeństwa, aktywizacji procesów rozwojowych w życiu kulturalnym  miasta i powiatu,
 i zaspokajaniu społecznych i indywidualnych potrzeb kulturalnych środowiska”.
60-te lata niosły ze sobą duży rozkwit młodzieżowych zespołów  big bitowych. W PDK powstał zespół pod nazwą „BARDOWIE”, który cieszył się w Radzyniu i okolicy znaczną popularnością
a uczestnicząc w różnych konkursach odnosił sukcesy artystyczne.
W latach 70 – tych jeden z  „Planów Pracy Powiatowego Domu Kultury w Radzyniu Podlaskim” zawierał następujący zapis:
„Działalność PDK będzie dalszą kontynuacją wytycznych i uchwał VI Zjazdu Partii i VII Plenum KC PZPR w sprawach wychowania młodzieży i oświaty dorosłych, w oparciu o aktualne potrzeby naszego powiatu, wytyczne władz politycznych i administracyjnych i aktualną politykę kulturalną Państwa.”
W sprawozdaniu z działalności w 1979r. wymienione są stałe formy zajęć:
Orkiestra Dęta - II miejsce  w przeglądzie wojewódzkim
Młodzieżowy Zespół Wokalno – Instrumentalny
Zespół Akordeonistów
Dziecięcy Teatr Lalek
Dziecięca Sekcja Rytmiki
Młodzieżowy Zespół Teatralny – I miejsce w przeglądzie wojewódzkim
cotygodniowe dyskoteki
a w 1986r. Radzyński Dom Kultury prowadził następujące sekcje  i zespoły:
fotograficzno – filmowa
plastyczna
szachowa
muzyczna
taneczno – wokalna
recytatorsko – teatralna
kursy języków obcych
kurs tańca towarzyskiego
klub kolekcjonera
klub dobrej płyty.
Ponadto prowadził usługi w zakresie plastyki oraz organizacji zabaw i uroczystości rodzinnych. Organizowane były:
Przegląd Piosenki Polskiej – eliminacje wojewódzkie
„Barwy Przyjaźni” - eliminacje rejonowe
      -     Przegląd Piosenki Radzieckiej - eliminacje rejonowe
Przegląd recytatorski - eliminacje rejonowe
Konkurs szachowy
Turniej brydża sportowego
oraz imprezy artystyczno – estradowe:
Baśnie, bajki, bajeczki
Jerzy Ostapiuk
Koncert zespołów młodzieżowych
„Tercet Egzotyczny”
„Wesoła Ferajna”
Jerzy Nalepa - gitara klasyczna
Piotr Bakal
Zlatowski Rudar
Sława Przybylska
Zespół folklorystyczny PSS Społem
Irena Santor
Ania z Zielonego Wzgórza
W sprawozdaniu z działalności RDK w 1990r. czytamy:
„Rok 1990 był dla RDK okresem trudnym. Z jednej strony uległy praktycznie rozkładowi dawne struktury zarządzania placówkami upowszechniania kultury, z drugiej zaś funkcjonowały one w oparciu o anachroniczne przepisy prawne, pozostające w sprzeczności do zmian ustrojowych jakie dokonały się w Polsce...
Systematyczny wzrost kosztów eksploatacji placówki powodował konieczność ograniczania wydatków na działalność merytoryczną. Kryzys gospodarczy, a co za tym idzie, zubożenie ludności, spowodowały ograniczenie wydatków na kulturę. Pomimo tych ogólnych trudności, wspartych przy tym nieprzychylnością zarówno ze strony poprzednich jak i obecnych samorządowych już władz miasta, mam pełne podstawy do stwierdzenia, że RDK przeszedł przez rok 1990 jako jedna z lepszych placówek upowszechniania kultury w województwie bialskopodlaskim. Choć mimo trudności, nie zostaliśmy wsparci ani jedną złotówką z kasy miejskiej” - tak pisał ówczesny Dyrektor.
W ostatnich 20 latach Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji,  przy stabilizacji finansowej wynikającej z bezpośredniej podległości lokalnemu samorządowi jak też możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, wypracowanych zostało kilka form artystycznych, które cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Radzynia i stanowią znaczący wpływ na promowanie naszego miasta tak w kraju jak i poza jego granicami.
Na stałe do kalendarza imprez miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich wpisały się organizowane od 1996r.:
- „Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską ORANŻERIA”
- „Międzynarodowe Warsztaty Teatralne DIALOGI”
- od 2001r.  „Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „BIAŁY MIŚ”
- a od 2007r. - „Ogólnopolskie Warsztaty Gitarowe Ro(c)kowisko”.
W 1994r. Ośrodek przejmuje prowadzenie kina a od 1 listopada 1996r. do 31.12.2006r. zarządzał także stadionem i do 31 sierpnia 2012r. prowadził działalność rekreacyjno – sportową.
W 1995r. powstaje w podziemiach oranżerii Galeria "Oranżeria" organizująca wystawy  (głównie malarstwo, ale też fotografia, rzeźba itp).
ROK kontynuuje organizowane od 1975r. konkursy i wystawy na pisankę i palmę wielkanocną.
Od 1997r. organizowany jest „ Przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów śpiewających kolędy i pastorałki pod nazwą „KOLĘDOBRANIE”.
Od tego samego roku wydawany jest Radzyński Magazyn Społeczno – Kulturalnego „GROT”.
W 1999r. zorganizowany został Międzynarodowy plener plastyczny.
W 2005r. powstaje w Pałacu Potockich Radzyńska Izba Regionalna, w której organizowane są głównie wystawy fotograficzne.
Obecnie prowadzone są stałe formy zajęć:
1.Radzyńska Młodzieżowa Orkiestra Dęta               
2.Zajęcia plastyczne                                                 
3.Zajęcia Muzyczne- opieka nad zespołami młodzieżowymi              
4.Nauka gry na gitarze                                               
5.Warsztaty Ekspresji Twórczej                                
6.Zajęcia teatralne                                                      
7.Zajęcia modelarskie                                                                                                  
8.Zajęcia taneczne                                                       
                                   
Ośrodek prowadzi swoją działalność przy współpracy z radzyńskimi szkołami, stowarzyszeniami oraz z Kościołem Wiary Ewangelicznej .
Udostępniane są obiekty Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Chórom Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów, stowarzyszeniom.

Na przestrzeni 50 – ciu lat Ośrodek funkcjonował pod różnymi nazwami, i tak:
od powstania w 1962r. do 1975r. POWIATOWY DOM KULTURY,
w latach 1975 - 1993 RADZYŃSKI DOM KULTURY
od roku 1994 - RADZYŃSKI OŚRODEK KULTURY,
od 01.01.2001r. nastąpiła zmiana nazwy na RADZYŃSKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI 
od 1 września 2012r. Powrót do nazwy RADZYŃSKI OŚRODEK KULTURY ( Rada Miasta uchwałą powołała do życia Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji i odłączyła działalność rekreacyjną od Ośrodka Kultury)

W tym czasie dyrektorami byli:
Zofia Mitura 1961 - 1965
Bronisław Maksymiuk 1965 - 1971
Stanisław Chromik 1971 - 1974
Kazimierz Domański 1974 - 1977
Ryszard Kanar 1977 - 1980
Bogdan Kotowski 1981 - 1986
Andrzej Tetlak 1986 - 1991
Ewa Nestoruk obecnie Śliwińska 1991 - 1995
Bogdan Sozoniuk 1995 - 1999
Adam Świć 1999 – 2006
Zbigniew Wojtaś  2006 - 2015
Paweł Żochowski  2015 -

Radzyński Ośrodek Kultury to nie tylko instytucja ale i ludzie tam pracujący, dzięki których poświęceniu i zaangażowaniu organizowane są różne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz miejsce na rozwijanie kulturalnych zainteresowań dorosłych mieszkańców naszego miasta.
Jestem przekonany, że tak funkcjonujący Ośrodek będzie  nadal prowadził działalność kulturalną, zmieniając być może formy prowadzonych zajęć.
Kontakt z kulturą był potrzeby człowiekowi w starożytności, jest potrzebny w czasach obecnych
i będzie potrzebny w przyszłości.

/ materiał archiwalny pochodzi z wystąpienia dyr. Zbigniewa Wojtasia na uroczystej akademii
z okazji 50 – cio lecia Radzyńskiego Ośrodka Kultury/
 

 

Obecnie w Radzyńskim Ośrodku Kultury pracują:

PAWEŁ ŻOCHOWSKI
Dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury

BEATA PIEKUTOWSKA     
Księgowa
W firmie od 16 lutego 2008 roku 

ANDRZEJ ŻYŁKA     
Grafik komputerowy, administrator strony internetowej
Operator obsługi urzadzeń audio-video w kinie"Oranżeria"
W firmie od 4 października 1994 roku.

WOJCIECH GIL
Instruktor kultury, akustyk
W firmie od 1 stycznia 2004 r
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ROMAN KOT    
Instruktor kultury, akustyk
W firmie od 1 stycznia 2005 r.J

KAROL NIEWĘGŁOWSKI
FOTOGRAF-W firmie od 2013 roku.

ARKADIUSZ KULPA     
W firmie od 1 stycznia 2011 roku
Opiekun Galerii "ORANŻERIA"

TOMASZ PIETRZELA     
Instruktor - opiekun Radzyńskiej Izby Regionalnej
w firmie od 11 sierpnia 2004 r.

DANUTA SKOWRON     
Pracownik obsługi
W firmie od 15 września 1998 roku

AGATA BRYGOŁA     
Pracownik obsługi
W firmie od 9 lutego 1998 roku

ROBERT BLICHARZ     
Dozorca mienia. Woźny
W firmie od października 2000 roku.

 

 

 

 


INFORMACJE

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama